padpicka

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

"Unie Wielkiego Księstwa Litewskiego z Królestwem Polskim: problemy suwerenności"

23 maj 2019Historia
Месца: Mińsk, Centralna Biblioteka Naukowa im. J. Kolasa Narodowej Akademii Nauk Białorusi (ul. Surganowa 15).

W dniach 23-24 maja w Instytucie Historii Akademii Nauk Białorusi odbędzie się Międzynarodowa konferencja naukowa „Unie Wielkiego Ksiąstwa Litewskiego z Królestwem Polskim: problemy suwerenności” z okazji   450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.

W konferencji będą uczestniczyli naukowcy z Polski.

Obrady rozpoczną się 23 maja o godzinie 10-tej w Centralnej Bibliotece Naukowej im. J. Kolasa Narodowej Akademii Nauk Białorusi (ul. Surganowa 15).Unia lubelska – porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie. Określana jako unia realna, w odróżnieniu od poprzednich, wiążących oba państwa tylko osobą władcy (unia personalna). Została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.

Akt unii lubelskiej przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych.


Jan Matejko, Unia lubelska, 1869